Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OÚ-GL-OSZP-2017/000204

 

 

OKRESNÝ   ÚRAD   GELNICA

odbor starostlivosti o životné prostredie

Hlavná 1, 056 01 Gelnica

 

 

 

Váš list číslo/zo dňa                                                                                                                         Naše číslo                                     Vybavuje/linka                                                                                              Gelnica
                        30.1.2017                                                                                                                  OÚ-GL-OSZP- 2017/000204      RNDr. Demková /0961745711                                                                 31.1.2017

 

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: Obec Prakovce, 055 62 Prakovce

Predmet žiadosti:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa §-u 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v k. ú. Prakovce, konkrétne 3 ks drevín, druh smrekovec opadavý (Larix decidua) 2 ks a borovica lesná (Pinus sylvestris) 1 ks, rastúce na pozemku parcela číslo C-KN 1006/1 (E-KN 456/5-zastavané plochy a nádvoria) v zastavanom území obce Prakovce.
Dreviny podľa údajov v žiadosti rastú v bezprostrednej v blízkosti bytových domov a  ich výrub je nevyhnutný v súvislosti s ich zlým zdravotným stavom a značnej výšky, pričom rastú na hrane svahu.

Žiadosť bola doručená dňa: 30.1.2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Ing. Milan Turzák
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      vedúci odboru