Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OÚ-GL-OSZP-2016/000934

 

O K R E S N Ý      Ú R A D    G E L N I C  A

ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

 

 

Váš list číslo/zo dňa                                              Naše číslo                                                                            Vybavuje/linka                                                                                   Gelnica
                        5.12.2016                                        OÚ-GL-OSZP- 2016/000934                                            RNDr. Demková /0961745711                                                      8.12.2016

 

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

 

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: Obec Jaklovce, 055 61 Jaklovce

Predmet žiadosti:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa §-u 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v k. ú. Jaklovce, konkrétne 6 ks drevín, druh lipa malolistá (Tilia cordata), rastúca na pozemku parc. č. C-KN 703/2,      E-KN 832 (ostatná plocha) v zastavanom území obce Jaklovce.

Dreviny sú podľa údajov v žiadosti poškodené vysychaním, niektoré z nich rastú v ochrannom pásme STL plynovodu, u niektorých bol v minulosti vykonaný neodborný neestetický orez. Padajúce konáre týchto drevín ohrozujú prostredie miestnej komunikácie.

 

Žiadosť bola doručená dňa: 5.12.2016

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           Ing. Milan Turzák
                                                                                                                                                                                                                                                                                            vedúci odboru