Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OÚ-GL-OSZP-2016/000902

 

 

O K R E S N Ý   Ú R A D   G E L N I C A

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

 

 

 

Váš list číslo/zo dňa                                                                                                                                                Naše číslo                                                              Vybavuje/linka                                                                            Gelnica
                        11.11.2016                                                                                                                                        OÚ-GL-OSZP- 2016/000902                               RNDr. Demková /0961745711                                              16.11.2016

 

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: Miroslav Števlík, Športová 19, Gelnica

Predmet žiadosti:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa §-u 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v  k. ú. Gelnica, konkrétne 1 ks dreviny druh vŕba biela (Larix alba), rastúca na pozemku parc. č. C-KN 2270/3 E-KN 1006

(trvalý trávnatý porast) v zastavanom území mesta Gelnica.

Drevina je podľa údajov v žiadosti rozkonárená v kmeni tesne nad zemou a obvody jednotlivých rozkonárených častí, merané vo výške 130 cm nad zemou sú cca 1,3 cm.
Nutnosť výrubu drevín sa v žiadosti odôvodňuje prestárlosťou dreviny, jej zlým zdravotným stavom a možným  pádom do prietočného profilu koryta vodného toku Turzovský potok.

 

Žiadosť bola doručená dňa: 11.11.2016

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

                                                                                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                                                                                                                                           Ing. Milan Turzák
                                                                                                                                                                                                                                                             vedúci odboru