Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OÚ-GL-OSZP-2016/000759

 

OKRESNÝ ÚRAD GELNICA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

 

 

Váš list číslo/zo dňa                                                                                       Naše číslo                                                                         Vybavuje/linka                                                                       Gelnica
                       7.9.2016                                                                                    OÚ-GL-OSZP- 2016/000759                                          RNDr. Demková /0961745711                                          21.9.2016

 

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: Obec Richnava

Predmet žiadosti: žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa
§-u 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v  k. ú. Richnava nasledovne :

1 ks dreviny smrek pichľavý (Picea pungens), rastúci na pozemku parc. č. C-KN 396/1 v k. ú. Richnava, v zastavanom území obce, tvoriaci súčasť verejnej zelene v obci.
Nutnosť výrubu bola zdôvodnená zlým zdravotným stavom dreviny a obavou z prípadného ohrozenia resp. poškodzovania majetku školy a zdravia osôb v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok.

 

Žiadosť bola doručená dňa: 7.9.2016

 

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                         Ing. Milan Turzák
                                                                                                                                                                                                                           vedúci odboru