Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OÚ-GL-OSZP-2016/000532

 

OKRESNÝ ÚRAD GELNICA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

 

Váš list číslo/zo dňa                                                                                                               Naše číslo                                                                                 Vybavuje/linka                                                                      Gelnica
                       27.5.2016                                                                                                          OÚ-GL-OSZP- 2016/000532                                                  RNDr. Demková /0961745711                                         30.5.2016

 

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: Obec Prakovce

Predmet žiadosti: žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa
§-u 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v  k. ú. Prakovce nasledovne :

Spolu 22 ks drevín v druhovej skladbe 1 ks smrekovec opadavý (Larix decidua), 21 ks borovica lesná (Pinus sylvestris), rastúce na pozemku parc. č. C-KN 1006/3 (zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve Obce Prakovce ) v zastavanom území obce Prakovce, konkrétne v areáli Materskej školy Prakovce č. 307.

Nutnosť výrubu drevín bola zdôvodnená zlým zdravotným stavom drevín (vysychanie a lámavosť konárov), pričom je tu obava z prípadného ohrozenia resp. poškodzovania majetku školy a zdravia osôb v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok.

Žiadosť bola doručená dňa: 27.5.2016

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                           Ing. Milan Turzák
                                                                                                                                                                                                                                                                            vedúci odboru