Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OÚ-GL-OSZP-2016/000530

 

OKRESNÝ ÚRAD GELNICA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

 

 

Váš list číslo/zo dňa                                                                                              Naše číslo                                                                             Vybavuje/linka                                                                                Gelnica
                       27.5.2016                                                                                        OÚ-GL-OSZP- 2016/000530                                              RNDr. Demková /0961745711                                                   30.5.2016

 

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

 

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: Obec Prakovce

Predmet žiadosti: žiadosť o vydanie súhlasu na  výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa
§-u 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v  k. ú. Prakovce nasledovne :

Spolu 29 ks drevín v druhovej skladbe smrek obyčajný (Picea abies) 8ks, lipa malolistá (Tilia cordata) 1 ks, borovica lesná (Pinus sylvestris) 12 ks, jedľa biela (Abies alba) l ks, jarabina vtáčia (Sorbus alnifolia) 7 ks.
Dreviny rastú na pozemkoch parc. č. C-KN 161/1, 166, 185/1, 161/136, 6, 1006/2, 1006/12,1006/11,1006/1 a 1006/9, ktoré sú vo vlastníctve Obce Prakovce, v jej zastavanom území. Jedna drevina rastie na miestnom cintoríne, ostatné dreviny tvoria súčasť verejnej zelene v obci.

Nutnosť výrubu drevín bola zdôvodnená poškodzovaním hrobových miest koreňovou sústavou jednej z drevín , u ostatných drevín je to obava z ohrozenia resp. poškodzovania majetku a zdravia osôb (v dosahu parkoviska) v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok.

Žiadosť bola doručená dňa: 27.5.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                               Ing. Milan Turzák
                                                                                                                                                                                                                                                                vedúci odboru