Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OÚ-GL-OSZP-2016/000307

 

OKRESNÝ ÚRAD GELNICA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

 

 

Váš list číslo/zo dňa                                                                                                        Naše číslo                                                                                             Vybavuje/linka                                                      Gelnica
                       8.3.2016                                                                                                     OÚ-GL-OSZP- 2016/00307                                                                RNDr. Demková /053-4299408                     10.3.2016

 

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: Obec Margecany, 055 01 Margecany

Predmet žiadosti: žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa §-u 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v  k. ú. Gelnica nasledovne :

 

2 ks Borovica lesná (Pinus sylvestris) na pozemku parc. č. C-KN 128/1 (ostatná plocha) v k. ú. Rolová Huta

Nutnosť výrubu drevín bola zdôvodnená prípadným možným ohrozením majetku a životov v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok vzhľadom na skutočnosť, že dreviny rastú v blízkosti  účelovej komunikácie, sú prestárle, ich výška dosahuje cca 20 m, jedna z drevín má znaky vychýlenia z osi kmeňa.

 

Žiadosť bola doručená dňa: 8.3.2016

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou na  záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                             Ing. Milan Turzák
                                                                                                                                                                                                                                                                               vedúci odboru