Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OÚ-GL-OSZP-2016/000204

OKRESNÝ ÚRAD GELNICA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

 

 

Váš list číslo/zo dňa                                                                   Naše číslo                                                                           Vybavuje/linka                                                         Gelnica
                       4.2.2016                                                                 OÚ-GL-OSZP/ 2016/000204                                           RNDr. Demková /0961745711                             5.2.2016

 

 

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

Žiadosť: Výrub drevín
Žiadateľ: Obec Richnava

Predmet žiadosti: žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v  k. ú. Richnava. Jedná sa o výrub týchto drevín rastúcich mimo lesa s obvodom kmeňa meraným vo výške 130 cm nad 40 cm :

l. Parc. č. C-KN 396/1 vlastník Obec Richanava, stav podľa KN zastavaná plocha
Smrek pichľavý (Picea pungens) obvod kmeňa 133 cm

2. Parc. č. C-KN 396/1 vlastník Obec Richnava, stav podľa KN zastavaná plocha
1 ks Smrek pichľavý (Picea pungens) obvod kmeňa 113 cm

3. Parc. č. C-KN 396/1 vlastník Obec Richnava, stav podľa KN zastavaná plocha
1 ks Smrek pichľavý (Picea pungens) obvod kmeňa 144 cm

4. Parc. č. C-KN 396/1 vlastník Obec Richnava, stav podľa KN zastavaná plocha
1 ks Smrek pichľavý (Picea pungens) obvod kmeňa 110 cm

5. Parc. č. C-KN 396/1 vlastník Obec Richnava, stav podľa KN zastavaná plocha
1 ks Smrek pichľavý (Picea pungens) obvod kmeňa 179 cm

Žiadosť bola doručená dňa: 4.2.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (valeria.demkova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

                                                                                                                                                                                                                           Ing. Milan Turzák
                                                                                                                                                                                                                              vedúci odboru