Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OÚ-GL-OSZP-2015/000805

 

OKRESNÝ ÚRAD GELNICA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

 

 

Váš list číslo/zo dňa                                                                              Naše číslo                                                       Vybavuje/linka                                        Gelnica
                        7.10.2015                                                                       OÚ-GL-OSZP-2015/000805                          RNDr. Demková /0961745711           7.10.2015

 

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

 

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: Obec Kojšov 3, 055 52 Kojšov

 

Predmet žiadosti: žiadosť o súhlas na výrub 1 ks dreviny, rastúcej mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na pozemku parc. č. C-KN  540/4 vo vlastníctve Obce Kojšov, v zastavanom území obce Kojšov z dôvodu zlého zdravotného stavu dreviny a jeho výskytu pod elektrickým NN vedením, tiež obavy z ohrozenia zdravia resp. majetku

Zoznam drevín :

P.č. Druh dreviny Obvod kmeňa vo výške 130 cm zdravotný stav
(cm)
1. Smrek obyčajný (Picea abies) 80 zlý

 

Žiadosť bola doručená dňa: 7.10.2015

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (valeria.demkova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                   Ing. Milan Turzák
                                                                                                                                                                                                                                                     vedúci odboru