Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OÚ-GL-OSZP-2016/000215

 

OKRESNÝ ÚRAD GELNICA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

 

 

 

Váš list číslo/zo dňa                                                                                           Naše číslo                                                                         Vybavuje/linka                                                                 Gelnica
                        8.2.2016                                                                                       OÚ-GL-OSZP- 2016/00215                                            RNDr. Demková /0961745711                                    9.2.2016

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: Mesto Gelnica, Banícke nám. 1, 056 01 Gelnica

Predmet žiadosti: žiadosť o vydanie súhlasu na plošný výrub drevín spolu 73 ks drevín rastúcich mimo podľa §-u 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na pozemku parc. č. E-KN 1183 v  k. ú. Gelnica (terasa vo svahu severovýchodne od hradného múru a torza strážnej veže) nasledovne :

l. Javor mliečny (Acer platanoides), Javor poľný (Acer campestre), Javor horský (Acer pseudoplatanus) podiel 40 % z celku
2. Jaseň štíhly (Fraxinus excelsior) podiel 40 % z celku
3. Lipa malolistá (Tilia cordata) podiel 10 % z celku
4. Hrab obyčajný (Carpinus betulus) podiel 10 % z celku

Žiadosť bola doručená dňa: 7.2.2016
Dôvodom výrubu je zámer žiadateľa očistiť areál Gelnického hradu od náletových drevín a tým otvorenie diaľkových pohľadov na torzá hradných murív. Pôvodne v tomto priestore boli zatrávnené plochy záhrad, v súčastnosti je hradný kopec z väčšej časti zarastený až ku hradnému vrchu a po výrube drevín sa plánuje pravidelná údržba riešeného priestoru vrátane prístupových spojníc. Jedná sa o etapovité opatrenia, zahájené prvou etapou v rokoch 2013/2014 čistením od náletových drevín z dôvodu sprístupnenia verejnosti a náväzne naň sa pokračuje, aby sa zabezpečila lepšia prezentácia historických pamiatok Gelnice.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                           Ing. Milan Turzák 
                                                                                                                                                                                                                                                             vedúci odboru