Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OÚ-GL-OSZP- 2014/00317

                                                                                                          OKRESNÝ ÚRAD GELNICA
                                                                                   ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
                                                                                                   ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

                     
                                    Váš list číslo/zo dňa              Naše číslo                                     Vybavuje/linka                                    Gelnica
                                                           5.6.2014           OÚ-GL-OSZP- 2014/00317         RNDr. Demková /053-4299408          6.6.2014       Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov   
         

       V súlade s § 82 ods. 7  zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme  začatie nasledovného  konania:

Žiadosť:     Súhlas na zásah do biotopu
Žiadateľ:    Martin Pronský, ul. Letná 320, Nálepkovo

Predmet žiadosti: žiadosť o súhlas na zásah do biotopu európskeho významu LK 5 Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach a biotopu národného významu LK 6 Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí  podľa § 6 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v  k. ú. Nálepkovo. Zásah do biotopu európskeho významu sa predpokladá v súvislosti so zámerom odvodnenia stavebného pozemku a výstavbou rodinného domu v ďalšej etape a to na pozemku  parc. č. C-KN 1250/31 v k. ú. Nálepkovo.  

Žiadosť bola doručená dňa: 5.6.2014


    V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (demkova. valeria@gl.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

                                                                                                                                                                                 Ing. Milan Turzák
                                                                                                                                                                                   vedúci odboru