Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

2015/000296

 

OKRESNÝ ÚRAD GELNICA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

 

 

Váš list číslo/zo dňa                                                                             Naše číslo                                                                 Vybavuje/linka                                                        Gelnica
                         25.3.2015                                                                     OÚ-GL-OSZP-2015/000296                                   RNDr. Demková /053-4299408                         2.4.2015

 

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

 

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: Mária Kakalejčíková, Breziny 259, 055 62 Prakovce

 

Predmet žiadosti: žiadosť o súhlas na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na pozemku parc. č. C-KN 161/6 vo vlastníctve Obce Prakovce, v zastavanom území obce Prakovce z dôvodu údajného

tienenia a ohrozovania bezpečnosti, zdravia a majetku osôb v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok.

 

Zoznam drevín :
1 ks Smrek obyčajný (Picea abies)

 

Žiadosť bola doručená dňa: 25.3.2015

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (valeria.demkova@gl.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ing. Milan Turzák
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        vedúci odboru