Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2015/000191

 

                                                                                                                             OKRESNÝ ÚRAD GELNICA

                                                                                                                                             ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

                                                                                                                                                ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

Váš list číslo/zo dňa                                                                   Naše číslo                                                               Vybavuje/linka                                                                    Gelnica
                        25.2.2015                                                             OÚ-GL-OSZP/2015/000191                                 RNDr. Demková /053-4299408                                     25.2.2015

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

 

 

Žiadosť: Výrub drevín
Žiadateľ: Mesto Gelnica, Banícke nám. l, 056 01 Gelnica

 

Predmet žiadosti: žiadosť o súhlas na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na pozemkoch parc. č. C-KN 2256 a 91 v intraviláne mesta Gelnica vo vlastníctve Mesta Gelnica.

 

Zoznam drevín :

Druh                                              Počet                                              Parc.č.                                              Obvod kmeňa                                                       Zdravotný stav
h130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
l. Lipa malolistá                             1 ks                                              C-KN 2256                                           83 cm                                                          dobrý ( kmeň vyosený)
(Tilia cordata)
2. Lipa malolistá                           1 ks                                               C-KN 2256                                         165 cm                                                          na 70 % usýchajúci
(Tilia cordata)
3. Lipa malolistá                           1 ks                                               C-KN 2256                                           70 cm                                                           na 70% usíchajúci
(Tilia cordata)
4. Lipa malolistá                           1 ks                                               C-KN 2256                                           53 cm                                                           poškodený na 80 %
(Tilia cordata)
5. Lipa malolistá                          1 ks                                                C-KN 2256                                           48 cm                                                           poškodený na 90%
(Tilia cordata)
6. Lipa malolistá                           1 ks                                               C-KN 2256                                            52 cm                                                           poškodený na 90%
(Tilia cordata)
7. Lipa malolistá                          1 ks                                                C-KN 2256                                            45 cm                                                            poškodený na 90 %
(Tilia cordata)
8. Slivka domáca                          1 ks                                               C-KN 2256                                             54 cm                                                           poškodený na 90 %
( Prunus domestica)

9. Dub letný                                   1 ks                                                 C-KN 91                                                 68 cm                                                           poškodený na 95 %
(Quercus robur)
10. Krovie (Agát biely)                                                                           C-KN 91                                                rozloha 180 m2                                           prerastanie
(Robinia pseudoacacia)

Žiadosť bola doručená dňa: 25.2.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (demkova. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

                                   

 

                                                                                                                                                        Ing. Milan Turzák
                                                                                                                                                         vedúci odboru