Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

2014/00221

 

                                                               OKRESNÝ ÚRAD GELNICA

                                                               ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

                                                                             ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Gelnica
13.3.2014 OÚ-GL-OSZP- 2014/00219 RNDr. Demková /053-4299408 13.3.2014

 

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: Ján Matišovský, ul. Turzovská 587/46, Gelnica

Predmet žiadosti: žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo podľa §-u 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v k. ú. Gelnica nasledovne :

1 ks Smrek obyčajný (Picea abies)
18 ks Breza previsnutá (Betula pendula)

rastúce na parc. č. C-KN 1045/2 (zastavané plochy a nádvoria) v intraviláne mesta Gelnica. Nutnosť výrubu drevín bola zdôvodnená prípadným možným ohrozením majetku a životov v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok vzhľadom na skutočnosť, že dreviny rastú v značne svahovitom teréne nad rodinným domom a prístupovou cestou k domu,  a svojím vzrastom a váhou majú tendenciu nakláňania, pričom ich koreňový systém sa obnažuje.

Žiadosť bola doručená dňa: 13.3.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (demkova. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

                                                                                                 

                                                                                                                                                                                 Ing. Milan Turzák
                                                                                                                                                                                    vedúci odboru