Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00393

OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
    SPIŠSKÁ NOVÁ VES
STÁLE PRACOVISKO GELNICA
ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

                     
Váš list číslo/zo dňa                 Naše číslo                 Vybavuje/linka                           Gelnica
                                                2013/00393     RNDr. Demková /053-4299408    5.9.2013       Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov   
         

       V súlade s § 82 ods. 7  zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme  začatie nasledovného  konania:

Žiadosť:     Výrub drevín
Žiadateľ:    Spoločnosť G-COMP, s.r.o. ul. Záhradná 7, 05601 Gelnica
                        Ves

Predmet žiadosti: žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v  k. ú. Gelnica. Jedná sa o výrub hraba obyčajného (Carpinus betulus) v počte 81 ks, rastúceho na pozemku parc. č. C-KN 2907, vedeného ako TTP. Pozemok je podľa údajov KN  vo vlastníctve mesta Gelnica.  

Žiadosť bola doručená dňa: 4.9.2013


    V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (demkova. valeria@gl.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

                                                                                                            Ing. Dušan Krajňák
                                               prednosta