Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2017/012439-3

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: Adlen, s.r.o., Zlatobanská 16, Prešov 808 01
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 40 ks drevín druh osika, jelša, hrab, vŕba a krovitého porastu o rozlohe 2,2 ha na parcelách registra „E“ č. 2041/2, 2030, registra „C“ č. 639/3 v k.ú. Bačkov. Ako dôvod výrubu žiadateľ uvádza, vyčistenie parciel od náletových drevín.

žiadosť doručená: 09.11.2017

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní na adrese: Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, alebo na oszp.tv@minv.sk.