Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OUZP-2016/000617

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na zásah do biotopu.

Žiadateľ: STONE projekt s.r.o., Kuzmányho 5, 080 01 Prešov

Predmet žiadosti: Súhlas na zásah do biotopu európskeho alebo národného významu podľa § 6 ods. 2) zákona o OPaK. K zásahu do biotopu dôjde v súvislosti s výstavbou Lesnej cesty Sereňa v k. ú. Skároš.

Žiadosť doručená dňa: 15. 12. 2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (jaroslav.) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.