Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP2017/002086

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Košická Belá, Košická Belá 54, 044 65 Košická Belá

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 6 ks jelší rastúcich na pozemku p. č. KN-C 779/1 v k. ú. Košická Belá. Dôvodom výrubu drevín je, že predmetné dreviny ohrozujú majetok a bezpečnosť ľudí. Dreviny rastú v blízkosti rekreačnej chaty a v prípade nepriaznivého počasia môže dôjsť k nekontrolovanému ulomeniu veľkých konárov čím môže dôjsť k poškodeniu stavby a ohrozeniu osôb.

Žiadosť doručená dňa: 31. 01. 2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.