Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP2016/012871

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Mesto Moldava nad Bodvou, Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub nasledujúcich drevín rastúcich na parcelách č.:
- KN-C 1020/2 v k. ú. Moldava nad Bodvou 2 ks smrekov,
- KN-C 1351/1 v k. ú. Moldava nad Bodvou 1 ks jaseňa, 4 ks javora,
- KN-C 386/1 v k. ú. Moldava nad Bodvou 1 ks borovice,
- KN-C 1354 v k. ú. Moldava nad Bodvou 1 ks javora mliečneho,
- KN-E 1487/4 v k. ú. Moldava nad Bodvou 1 ks lipy malolistej,
- KN-E 1466/2 v k. ú. Moldava nad Bodvou 2 ks čerešní,
- KN-C 1204/1 v k. ú. Moldava nad Bodvou 1 ks brezy ovisnutej, 2 ks javorov mliečnych,
- KN-C1205 v k. ú. Moldava nad Bodvou 1 ks brezy ovisnutej a 1 ks tuje,
- KN-E 2789/5 v k. ú. Moldava nad Bodvou 1 ks smreka.
Dôvodom výrubu drevín je revitalizácia verejnej zelene, niektoré dreviny sú v zlom zdravotnom stave a poškodzujú majetok ľudí.

Žiadosť doručená dňa: 24. 10. 2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.