Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP Z/2013/00245

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Pozemkové spoločenstvo Hýľov, Hýľov 21, 044 12 Košice - okolie

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 150 ks náletových drevín a 2000 m2 krovia na KN-C 581 zastavaná plocha a KN-E 1140/1 trvale trávne porasty. Dôvodom výrubu je vyčistenie prístupovej cesty ku skladu dreva od krovia a náletových drevín, ktoré bránia bezpečnému prístupu ku skládke nákladnými vozidlami.

Žiadosť doručená dňa: 21.10.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@ks.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.