Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP Z/00441

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o OPaK “ ) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Košická Polianka, 044 41 Košická Polianka

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 2 ks čerešní, 9 ks orechov, 5 ks agátov rastúcich na parcele KN-C č. 98 a 11 ks topoľov rastúcich na parcele KN-C č. 428/1 v k.ú. Košická Polianka. Dôvodu výrubu je zlý zdravotný stav drevín a ohrozovanie zdravia a majetku občanov.

Žiadosť doručená dňa: 28. 11. 2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( jaroslav. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.