Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2018/006952

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o., Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 16 ks drevín a 30 m2 krovitého porastu rastúcich na p.č. KN-C 2440/1, 2596 zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Medzev. Dôvodom výrubu drevín je rekonštrukcia rozvodov sídliska Medzev, ktorá je financovaná z eurofondov.

Žiadosť doručená dňa: 23. 04. 2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.