Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2018/006903

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Hačava, 044 02 Hačava 47

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 7 ks líp, 1 ks brezy a 4 ks smrekov rastúcich na parcele KN-C č. 396/1 v k. ú. Hačava z dôvodu prerastenia stromov a ohrozovania pomníkov na cintoríne.

Žiadosť doručená dňa: 20. 04. 2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.