Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2018/003584

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Svinica, 044 45 Svinica 282

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks brezy, 1 ks borovice, 2 ks smrekov a 2 ks tují rastúcich na parcele KN-C č. 916 v k. ú. Svinica a 1 ks tuje a 1 ks vŕby rastúcich na parcele KN-C č. 448 v k. Svinica z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín a ohrozovania ľudí a majetku.

Žiadosť doručená dňa: 14. 02. 2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( jaroslav. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.