Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-KS-OSZP-2018/002159

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Vyšná Hutka, 040 18 Vyšná Hutka 165

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 200 ks ovocných drevín (jabloň, orech) a vŕb rastúcich na parcelách KN-C č. 256/12 a 256/13 v k. ú. Vyšná Hutka z dôvodu zlého zdravotného stavu a plánovanej výstavby detského ihriska a ihriska pre šport a relax mládeže.

Žiadosť doručená dňa: 19. 01. 2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( jaroslav. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.