Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2018/001630

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Šemša, Šemša 116, 044 21 Šemša

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 4 ks drevín v zložení borovica, jedľa, ktoré rastú na p. č. KN-C 515/1 zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Šemša. Predmetné dreviny ohrozujú zdravie a majetok občanov.

Žiadosť doručená dňa: 10. 01. 2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.