Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2018/000008

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Poproč, zastúpená starostom, 044 24 Poproč

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 3 ks drevín v zložení smrekovec opadavý, smrek obyčajný a orech, ktoré rastú na p. č. KN-C 3/3 zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Poproč. Dôvodom výrubu je plánovaná výstavba trhoviska.

Žiadosť doručená dňa: 22. 12. 2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.