Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-KS-OSZP-2017/013675

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Ruskov, Slančícka 94, 044 19 Ruskov

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 3 ks jabloní rastúcich na parcele KN-C č. 64 v k. ú. Ruskov z dôvodu zlého zdravotného stavu a ohrozovania žiakov.

Žiadosť doručená dňa: 18. 10. 2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( jaroslav. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.