Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2017/008940

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Malá Ida, Hlavná 11, 044 20 Malá Ida

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 3 ks drevín rastúcich na parcelách KN-C č. 447 a 448/1 a 1 ks dreviny rastúcej na parcele KN-C č. 268 v k. ú. Malá Ida z dôvodu vyschnutia drevín.

Žiadosť doručená dňa: 27. 06. 2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( jaroslav. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.