Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2017/008779

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Kysak, 044 81 Kysak

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks borovice, 6 ks hrabov, 36 ks bukov, 58 ks dubov a 320 m2 krovia rastúcich na parcele KN-C č. 608/30 v k. ú. Kysak z dôvodu rozšírenia kapacity miestneho cintorína.

Žiadosť doručená dňa: 23. 06. 2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( jaroslav. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.