Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP 2017/004029

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Veľká Ida, zastúpená starostom, Kaštieľ 42, 044 55 Veľka Ida

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 7 ks drevín (orech, smrek, tuja, pagaštan) rastúcich na pozemkoch KN-E 3468, 3509/3, 2557/1, KN-C 3474/1 v k. ú. Veľká Ida. Dôvod výrubu drevín je zlý zdravotný stav drevín. Dreviny rastú blízko rodinných domov a ohrozujú majetok a bezpečnosť ľudí.

Žiadosť doručená dňa: 10. 03. 2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.