Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2017/003605

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Mesto Moldava nad Bodvou, Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 8 ks líp na pozemku p. č. KN-C 1220, 2 ks líp, 4 ks tují a 129 m2 krovia na pozemku p. č. KN-C 1200/2 v k. ú. Moldava nad Bodvou. Dôvodom výrubu je revitalizácia námestia na ulici Školskej v Moldava nad Bodvou

Žiadosť doručená dňa: 01. 03. 2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.