Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-KS-OSZP-2016/012197

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Kokšov - Bakša, 044 13 Kokšov – Bakša 178

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks brezy rastúcej na parcele KN-E č. 84/1 v k. ú. Kokšov – Bakša a výrub 1 ks ihličnatej dreviny rastúcej na parcele KN-C č. 423/1 v k. ú. Kokšov – Bakša z dôvodu vyschnutia.

Žiadosť doručená dňa: 04. 10. 2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.