Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2016/011915

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Veľká Ida, zast. starostom

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 2 ks smrekovcov, 5 ks smrekov, 4 ks javorov tatárskych, 2 ks líp, 1 ks jablone a 1 ks orecha rastúcich na parcelách KN-C č. 3474/1, 3474/6, 295/1, KN-E č. 3468 v k. ú. Veľká Ida. Výrub dreviny je požadovaný z dôvodu ich zlého zdravotného stavu a ohrozenia majetku.

Žiadosť doručená dňa: 29. 09. 2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.