Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP 2016/011275

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Rudník, zastúpená starostom, Rudník 205

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 20 ks drevín a 886 m2 krovia rastúcich na pozemku parcela číslo KN-C 556 v k. ú. Rudník. Dôvodom výrubu drevín, je že sa jedná o staré a choré dreviny a na predmetnej parcele sa plánuje výstavba autobusovej zastávky SAD.

Žiadosť doručená dňa: 12. 09. 2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.