Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2016/010581

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Peter Šmida, Hámornícka 5, 044 25 Medzev

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks ihličnatej dreviny rastúcej na parcele KN-C č. 2130 v k. ú. Medzev z dôvodu zasahovania do elektrického vedenia, ohrozovania stavby a nadmerného tienenia.

Žiadosť doručená dňa: 18. 08. 2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( jaroslav. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.