Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2016/009740

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Pozemkové spoločenstvo urbariát obce Háj, 044 02 Háj 78.

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub náletových drevín a cca 224000 m2 krovia, rastúcich na parcelách KN-C č. 1747/2, 1747/5, 1754/4, 1762/12 a 1770/2 v k. ú. Háj. Dôvodom výrubu je zníženie nadmerného zarastania pasienkov krovinami, ochrana chránených druhov rastlín a zachovanie či zvýšenie biodiverzity územia.

Žiadosť doručená dňa: 27. 07. 2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (jaroslav.) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.