Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2016/008989

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Valaliky, Poľná 8, 044 13 Valaliky

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 2 ks sliviek. 5 ks orechov, 1 ks brezy a 3 ks neidentifikovaných drevín rastúcich na parcelách KN-C č. 1297/20 a 1297/23 KN-E č. 114/1 a 114/101 v k. ú. Valaliky z dôvodu výstavby miestnej komunikácie.

Žiadosť doručená dňa: 07. 07. 2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( jaroslav. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.