Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2016/004493

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Hosťovce, Hosťovce 101, 044 02 Hosťovce

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 5 ks drevín (2ks topoľ, 3 ks vŕby) rastúcich na pozemku parcela číslo KN-C 704/1 zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Hosťovce. Dreviny svojím zlým zdravotným stavom ohrozujú majetok a život ľudí.

Žiadosť doručená dňa: 15. 03. 2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.