Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP 2016/003198

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Kokšov-Bakša, zastúpená starostom, 044 13 Kokšov-Bakša

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 2 ks drevín (druh borovica) rastúcich na parcele číslo KN-C 84/1 trvalé trávne porasty a KN-C 83/1 zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Kokšov-Bakša. Dôvodom výrubu drevín je, že predmetné dreviny zasahujú do elektrického vedenia.

Žiadosť doručená dňa: 19. 02. 2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.