Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-KS-OSZP-2016/001962

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Sady nad Torysou, Byster 189, 044 41 Sady nad Torysou

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks smrekovca rastúceho na parcele KN-C č. 307/5 v k. ú. Byster z dôvodu zasahovania do elektrického vedenia.

Žiadosť doručená dňa: 25. 01. 2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( jaroslav. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.