Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP 2016/001849

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Turňa nad Bodvou, Moldavská cesta 419/49, 044 02 Turňa nad Bodvou

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks dreviny druh orech rastúci na parcele číslo KN-E 2039/1 zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Turňa nad Bodvou. Dôvodom výrubu je zlý zdravotný stav dreviny. Drevina ohrozuje bezpečnosť premávky.

Žiadosť doručená dňa: 22. 01. 2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.