Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2016/000555

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o zabezpečenie vykonania opatrení zabraňujúcich usmrcovaniu vtáctva na 22 kV elektrických vedeniach .

Žiadateľ: ŠOP SR, Správa NP Slovenský kras, Biely kaštieľ 188, 049 51 Brzotín

Predmet žiadosti: Zabezpečenie vykonania opatrení zabraňujúcich usmrcovaniu vtáctva na 22 kV elektrických vedeniach v zmysle § 4 ods. 5 zákona o OPaK. Jedná sa o úsek v k. ú Vyšný Medzev

Žiadosť doručená dňa: 22. 12. 2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( jaroslav. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.