Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP 2015/011134

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Malá Ida, Hlavná 11, 044 20 Malá Ida

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 2 ks drevín rastúcich na parcele číslo KN-C 747/1 zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Malá Ida. Dôvodom výrub drevín je realizácia projektu: Stavba lávky.

Žiadosť doručená dňa: 08. 10. 2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.