Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2015/010182

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Mesto Moldava nad Bodvou, Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 3 ks líp, 8 ks jaseňov a 1 ks platana rastúcich na parcele KN-C č. 335/1 (KN-E č. 2) v k. ú. Moldava nad Bodvou v areáli cintorína z dôvodu nebezpečenstva poškodenia majetku občanov.

Žiadosť doručená dňa: 11. 09. 2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( jaroslav. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.