Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2015/007888

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Skároš, zastúpená starostom, Skároš 91, 044 11 Ždaňa

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1ks stromu (breza) rastúceho na parcele č. KN – C 847/4 zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Skároš. Dôvodom výrubu je, že predmetná drevina poškodzuje oplotenie, ohrozuje elektrické vedenie a zhoršuje výhľadové pomery nakoľko rastie v blízkosti cesty III. triedy.

Žiadosť doručená dňa: 03. 07. 2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.