Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2015/004005

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Kokšov - Bakša, 044 13 Kokšov – Bakša 178

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks brezy rastúcej na parcele KN-C č. 7/1 v k. ú. Kokšov – Bakša z dôvodu narúšania statiky budovy ZŠ a výrub 1 ks lipy rastúcej na parcele KN-C č. 391/1 v k. ú. Kokšov – Bakša z dôvodu vyschnutia.

Žiadosť doručená dňa: 16. 03. 2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.