Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-oszp-2015/003414

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Perín - Chým, Perín 180, 044 74 Perín - Chým

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 5 ks tují, 4 ks orechov a 2 ks líp rastúcich na parcelách KN-C č. 2820/2 a 3852/1 v
k. ú. Perín, výrub 2 ks borovíc, 5 ks tují, 1 ks moruše, 4 ks jedlí, 3 ks smrekov a 1 ks marhule rastúcich na parcelách KN-C č. 6, 138/1, KN-E č. 822/1, 823 a 827/2 v k. ú. Chým, 5 ks tují,
3 ks jaseňov, 5 ks vŕb a 1 ks agáta rastúcich na parcelách KN-C č. 89, 704/1, 705/1-2 v k. ú. Vyšný Lánec z dôvodu zlého zdravotného stavu a nevhodného umiestnenia.

Žiadosť doručená dňa: 27. 02. 2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( jaroslav. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.