Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2015/001980

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o OPaK “ ) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Budimír, 044 43 Budimír 19

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 5 ks líp, 3 ks orechov a 2 ks smrekov rastúcich na parcelách KN-C č. 136 a 137 v k.ú. Budimír z dôvodu zasahovania do susediacej nehnuteľnosti a nedostatku priestoru pre svoj rast.

Žiadosť doručená dňa: 23. 01. 2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( jaroslav. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.