Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-KS-OSZP 2014/04420

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Skároš, zastúpená starostom, Skároš 91, 044 11 Ždaňa

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 2 ks ihličnatých drevín na parc. č. KN – C 11/1 ostatné plochy, 5 ks listnatých drevín na parc. č. KN - C 856 zastavané plochy a nádvoria a 50 m² krovia na parc. č. KN– C 331 orná pôda v k. ú. Skároš. Dôvodom výrub predmetných drevín je zlý zdravotný stav drevín a ohrozenie majetku ľudí.

Žiadosť doručená dňa: 12. 03. 2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@ks.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.